PostHeaderIcon Projekt "Szansa na zmianę"


Specjalistyczny Osrodek Wsparcia pragnie poinformować, że rozpoczyna realizacje projektu "Szansa na Zmianę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.4 Aktywna integracja - ZIT AW.
Celem głównym projektu, jest aktywna integracja 48 osób (44K/4M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w tym osób bezrobotnych sklasyfikowanych w profilu I i II zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, oraz osób nieaktywnych zawodowo tj. nierejestrujących się w PUP, nieszkolących się, zamieszkujących Gminę Wałbrzych.Cel główny zostanie wykonany poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych, którymi w oparciu o powyższe są: nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zawodowych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, 48 osób (44K/4M) spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez realizację Indywidualnego Planu Rozwoju i objęcie wsparciem w zakresie instrumentów Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Projekt zakłada, że do 30.06.2019r. zrealizowane zostaną 4 edycje działań w ramach poszczególnych instrumentów aktywnej integracji. W każdej edycji zaplanowane jest 8 działań dla grupy 12 osób, w ramach których uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu: poradnictwa prawnego, rodzinnego (indywidualnego i grupowego), zajęć korekcyjno - edukacyjnych, poradnictwa psychologicznego, grupowej terapii psychospołecznej, środowiskowej pracy socjalnej, a także kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-10-17 07:47:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-10-17 09:59:54
Odsłon: 134
Dziennik zmian
 

PostHeaderIcon ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE

 DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W ramach funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Prowadzone są one w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Odbywają się one poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej , tj. w:

 • Dział Profilaktyki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. G.Roweckiego 3 
Udział w zajeciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 796 717 014 lub 74 846 75 58.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:18:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:23:00
Odsłon: 4359
Dziennik zmian